Financování

Do roku 2030 proběhne úplná odluka církví od státní podpory, a proto se nyní i my v Mladé Boleslavi ocitáme v období, kdy se učíme ufinancovat sami nejen vlastní aktivity a provoz, ale také faráře a farářky, které církev do služby k nám vysílá.
Cesta z bezpečí státních příspěvků (na platy duchovenských pracovníků) ke svobodě samofinancování ale nebude lehká. Už několit let se každoročně zvyšují povinné odvody na platy do tzv. Personálního fondu (který spravuje ústředí církve) ročně o 60 tis. Kč, a tento nárůst se v roce 2032 snad zastaví asi na 800 tisících Kč/rok. K tomu pravidelně odvádíme právě na pokrytí služeb ústředí a na chod nadřazených církevních jednotek další sumy (tzv. repartice), které se také zvyšují. Ačkoli se za pár let situace může všelijak změnit a přepokládáme, že náklady na aktivity sboru, údržbu budov a běžný provoz ještě porostou, zde zjednodušeně počítáme, že bude v příštích letech potřeba získávat prostředky ve výši asi 1,2 milionu Kč ročně.

V rámci strategického plánování jsme si v Mladé Boleslavi stanovili cíl pokrývat alespoň polovinu povinných odvodů a ostatních nákladů hospodářskou činností (pronájmy), a druhou půli příspěvky a sbírkami od členů a ostatních dárců, sem patří například i příspěvek za vykonání svatby. Máme dobrou naději, že touhle cestou zvládneme projít. Evangelická církev obecně doporučuje všem svým členům přispívat svému sboru částkou 5% z vlastních příjmů, k čemuž v Maldé Boleslavi - alespoň u členů aktivních - postupně směřujeme.

Nejprve tedy chceme poděkovat všem, kdo na činnost našeho sboru jakkoli, pravidelně i nepravidelně, přispíváte.

Pro období do úplné odluky bychom se chtěli i v Mladé Boleslavi přiblížit k následujícím doporučením a držet se jich.

Pro členy, kteří se aktivně do života sboru neúčastní a ostatní přispěvatele, kterým ale na budoucí existenci evangelického sboru v Mladé Boleslavi záleží, doporučujeme možnost přispívat ve výši 0%-2% z vlastních příjmů. Sem patří ti z možných dárců, kteří mají za důležité a podporyhodné, že v našem městě sídlí tato "nezisková" oraganizace,
- která se svou činností snaží vnášet sociální důrazy do společnosti
- která přispívá k rozvoji etického zakotvení, jak svých členů tak i veřejnosti pomocí různých typů vzdělávání
- která pořádá všelijaké kulturní akce
- která se podílí na pomoci při výjimečných situacích a humanitárních katastrofách
- která sama pomáhá sociálně vyloučeným, či podporuje další neziskové organizace
- která zde má svého faráře či svou farářku, jenž prostředkuje mimo mnohé jiné také doprovázení při různých životních situacích, a to bez ohledu na církevní příslušnost (např. přípravy na manželství, doprovázení spojené s umíráním, atd.)
- která prostě má své nezastupilné místo v Mladé Boleslavi a v okolí.

Stejně jako mnozí dnes přispívají například na ekologická hnutí, aniž by se na jejich aktivitách podíleli, je tu tedy možnost přispívat na chod obdobné organizace, která ale nemá tak úzké zaměření.

Pro členy aktivní, tedy pro ty, kteří se účastní všelijakých aktivit sboru (bohoslužeb, katechectických setkání, a výše uvedeného) pravidelně, platí doporuční obecné. Tj., že by měli výši svých darů dle vlastních možností směřovat až k 5% (a více) z vlastních příjmů. Děkujeme všem, kteří již zvolili variantu příspěvku pomocí trvalého příkazu. Lépe se nám pak plánuje, do kterých činností se v tom kterém roce můžeme pustit.